فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

آلرژی به حیوانات غیر معمول خانگی

آلرژی به حیوانات غیر معمول خانگی

طی دهه گذشته آلرزی به حیوانات خانگی غیر معمول رو به افزایش گذاشته است در گذشته بیشترین موارد ایجاد کننده آلرژی در بین حیوانات خانگی مربوط به سگ و گربه می شد در حالی که امروز افزایش بیماری های آلرژیک از حشرات جوندگان ماهی و پرندگان در بین دیگر گونه ها قابل مشاهده است یکی از علل در بروز چنین تمایلی شرایط اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر است که باعث میشود افراد در آپارتمان های کوچک تر زندگی کنند مهم ترین علایم آلرزیک مربوط به نگهداری حیوانات غیر معمول خانگی مشابه همان چیزی است که در سگ و گربه وجود داشته است علایم تنفسی آلرژن های حیوانی مهم ترین عامل محرک و ریسک فاکتور بروز آسم هستند سه گروه اصلی پروتئینی در این آلرژی ها نقش دارند خانواده لیپوکالین سرم البومین سکرتوگلوبین به خصوص در مناطق شهری تماس روزانه با حیوانات خانگی به عنوان عامل بالقوه توسعه علایم تنفسی و حساسیت است و به صورت پیشرونده ای به یک مشکل متداول تبدیل شده است مهم ترین آلرزی به حیوانات خانگی آلرژی به سگ و گربه است هرچند امروزه نگهداری گونه های دیگر حیوانات به عنوان حیوان خانگی رو به افزایش اسن بنابراین خطر قرار گیری در معرض آلرژن های جدید و خطر ناک و البته ناشناخته افزایش دارد بیشتر الرژن های حیوانات از طریق ذرات معلق موجود در هوا منتقل میشوند

آلرژی به حیوانات خانگی

آلرژی به حیوانات

 
پت دیتا مقالات حیوانات خانگی آلرژی به حیوانات غیر معمول خانگی
فروش سگ
خرید سگ