فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

آموزش تربیت دستشویی به سگ توله سگ

تربیت سگ برای دستشویی توله سگ آموزش محل مدفوع به سگ

سگ را درمحیطی محدود کرده کف محیط را با روزنا مه و یا مقوا مفروش کرده ظرف آب ، غذا، رختخواب ، اسباب بازیهای سگ را دراختیارش قرار می دهیم . بعد ازاولین دفع یک تکه ازروزنامه یا مقوا را از زمین برداشته تا کف محیط مشخص شود اگر سگ درجای خالی بدون روزنامه یا مقوا عمل دفع را انجام داد دوباره جایخالی راافرش می کنیم. ودرغیر این صورت روش آموزش تا زمانی که یک تکه مقوا ویا روزنامه باقی بماند ادامه پیدا میکند در این زمان صاحب سگ درهر مکانی که روزنامه قراردهد سگ  فقط همان جا عمل دفع را انجام میدهد مدت آموزش یک هفته می باشد و دراین یک هفته سگ نباید ازمحیط آموزش خارج شود.بعد ازفرا گرفتن آموزش شما می تو انید سگ را به روش زیر عادت داده تا دفع مزاج را خارج ازمنزل انجام ده د.ابتدامقواویا روزنامه ای راکه سگ به عنوان مکان دفع پذیرفته آسمت رابا قطره آموزشی ادرارکه در تمام بت شاپ ها موجود است آغشته کرده وآنرا جلوی در قرار داده وبعد از اینکه سگ سه الی چهار بار دراین مکان دفع مزاج را انجام داد مقوا را که بر روی آن قطره آموزشی ادراررا ریخته اید به پشت در انتقال دهید سگ بوکشیده با پنجه به درمی زند وشما متوجه می شوید ودررا بازکرده سگ رابه خارج ازمنزل و یادا خل دستشویی هدایت می کنید آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان باشگاه تربیت وآموزش سگ های گارد ونگهبان  قوی ترین وبزرگ ترین مرکزآموزش تخصصی سگ های گاردوسگ نگهبان اموزش وتربیت سگ های خانگی ، اموزش دستشویی به سگ ، آموزش مقدماتی ، اموزش پیشرفته ، رفع ناهنجاری های رفتاری سگ ،  مربی متخصص آموزش وتربيت سگ های نگهبان وسگ خانگی،آموزش دوره مقدماتي پايه ، آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وباديگارد ، آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog ، آموزش سگهای جستجوگر، سگ موادياب ، سگ ردياب ، سگ زنده ياب ، رفع مشکلات رفتاري از قبيل  خشونت و پرخاشگري نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به ميهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازی ها ، رفع  واق زدن سگ   ، دستشويى به سگ بدون خطا ، گاز گرفتن به سگ ، بحث آلفا و امگا ، هم قدم شدن سگ ، تنها ماندن سگ ، واکنش به صداهاى اطراف ، فرامين اصلى و بيش از بیست فرمان به سگ ، آموزش نمايشى جذاب و دوست داشتنى به سگ ، خوابيدن در جاى خواب ، ماندن در پارک ، مدفوع خوارى ، بى اختيارى ادرار ، غذا نخوردن از روى زمين و دست غريبه ، دستور غذايى مناسب به سگ ، مربی تربیت سگ خانم ، هزینه مربی تربیت سگ بزرگ ترین مرکز تربیت سگ اموزش سگ تنها کافیست به فهرست مربیان در وب سایت پت دیتا  به ادرس زیر مراجعه نمائید

مشاوره تربیت سگ مشاوره تلفنی تربیت سگ سایت پت دیتا

مربی تربیت سگ
مربی تربیت سگ
 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ آموزش تربیت دستشویی به سگ توله سگ
فروش سگ
خرید سگ