فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن

آموزش تربیت سگ رضا کبودهن

آموزش دوره های مجموعه FINE DOG  به شرح فوق میباشد

اموزش مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی نژادهای سگ – سگهای خانگی – سگهای نگهبان

فرمانپذیری – همقدم شدن – حفاظت – ردیابی – رفع ناهنجاری – حرکات نمایشی

ارائه خدمات پانسیون نیز محیا میباشد

 

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ آموزش تربیت سگ رضا کبودهن
فروش سگ
خرید سگ