فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

حیوانات اهلی

آشنای با حیوانات اهلی

قبل از هر چیز باید نیازهای طبیعی هر حیوانی را بشناسیم و اینکه آیا عملاً قادرهستیم در محیط خانه شرایط زندگی آنها را مهیا کنیم یا خیر انگیزه وهدف ما از نگهداری حیوان مورد نظر و دلخواه چیست آیا خانواده واطرافیان با نگهداری حیوان مورد نظر ما موافق هستند آیا در نگهداری این حیوان قادر به رعایت و انجام موازین بهداشتی هستیم شناخت وآگاهی از جنبه های مختلف زندگی حیوانات و پاسخ صحیح و منطقی به سئوالات فوق به ما کمک می کند تا با ساده ترین روشها زندگی سالم وآرامی را در خانه برای حیوانات فراهم نموده واز طرفی از همنشینی وارتباط با آنها احساس آرامش و شادی را به زندگی خود وخانواده هدیه کنیم بسیاری از افراد به عنوان صاحبان حیوانات و با نظرات تفکرات واحساسات متفاوتی که دربارۀ حیوانات داشته اند به خود اجازه می دهند حیوان مود علاقه ی خود را برای تفریح پر کردن اوقات فراغت جبران تنهایی مدگرایی استفاده ی تجاری و اقتصادی تحقیق وآزمایش، حیوان آزاری خریداری ونگهداری کنندبرخی از افراد با خود خواهی هر چه بیشتر از حیوانات در حال اسارت لذت بیشتری می برند شرایط زندگی آنها را نادیده می گیرند و حتی به خود اجازه می دهند وضعیت جسمی آنها را با سلیقۀ شخصی خود تغییر دهندبه عنوان مثال جراحی گوش ودم برخی از نژادهای سگ که این عمل غیر انسانی خلاف قانون وحقوق حیوانات محسوب می گردددر سالهای اخیر رشد فرهنگی آموزش واطلاع رسانی در زمینۀ حیوانات کافی نبوده و مهمترین نشانۀ افزایش بی رویۀ مرگ ومیر حیوانات در اثر عدم آشنایی صاحبان حیوانات می باشد بطوریکه عدم رعایت ساده ترین نکات بهداشتی و تربیتی حیوانات باعث آلودگی بیماری وحتی منجر به مرگ حیوانات گردیده است بنابراین امدادرسانی وآموزش کلیۀ مبانی نگهداری بهداشت کمک های اولیه تربیت تغذیه و رفتارشناسی حیوانات با بهره مندی از روشهای علمی وکاربردی می تواند اثر بخش باشد سایت تخصصی حیوانات خانگی دارای مقالات حیوانات خانگی مطالب حیوانات خانگی جهت مراقبت و نگهداری از حیوانات خانگی می باشد

آشنایی با حیوانات اهلی

مقالات حیوانات خانگی

مقالات حیوانات خانگی

 
فروش سگ
خرید سگ