فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مراقبت پزشکی سگ

مراقبت پزشکی سگ

سگ ها در سنین مختلف به چه مراقبت های پزشکی منظمی نیاز دارد برای سگ ها و گربه ها معاینات در دورهای مختلف زندگی اندکی تغییر می کند چک اپ توله سگ ها و بچه گربه ها شامل معاینات بالینی . واکسیناسیون . تست های تشخیصی شامل ازمایش مدفوع و چک کردن حیوان از نظر وجود پاروا و دیستمپر در سگ درمان های پیشگیرانه ضد انگلی هم در همان اوایل تولگی شروع میشود و داروهایی مثل داروهای ضد کرم های گرد و کرم های قلاب دار و کرم پهن و داروهای پیشگیرانه کنه و کک به طور منظم برای او تجویز میشود

مراقبت پزشکی سگ

مراقبت پزشکی سگ

 
فروش سگ
خرید سگ