فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ , فروش سگ,خریدسگ,سگ,خریدوفروش سگ

مربی تربیت سگ فیروزبخت

مربی تربیت سگ علی فیروزبخت

آموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان باشگاه تربیت وآموزش سگ های گارد ونگهبان قوی ترین وبزرگ ترین مرکزآموزش تخصصی سگ های گاردونگهبان اموزش وتربیت سگ های خانگی – اموزش دستشویی به سگ – آموزش مقدماتی – اموزش پیشرفته – رفع ناهنجاری های رفتاری سگ –  مربی متخصص آموزش وتربيت سگ های نگهبان و خانگی – آموزش دوره مقدماتي پايه – آموزش دوره حرفه ای سگ های گارد وباديگارد – آموزش دوره حرفه ای سگ خانواده  family dog – آموزش سگهای جستجوگر. موادياب . ردياب  زنده ياب  –  رفع مشکلات رفتاري از قبيل  خشونت و پرخاشگري نسبت به افراد خانواده  پرخاشگری و حمله به ميهمان و افراد تازه وارد گازگرفتن و خشونت در بازی ها

 
پت دیتا آموزش حیوانات مربی تربیت سگ مربی تربیت سگ فیروزبخت
فروش سگ
خرید سگ